Biodiversiteit

De Stichting Natuurwet zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en soortenbehoud en heeft daarom gespecialiseerde kennis op het gebied van CITES, de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming.

Waar de Stichting Natuurwet inbreuken constateert op de internationale, Europese of nationale soortenbeschermingswetgeving, kaart de Stichting dit aan bij de verantwoordelijke Minister en bij de Tweede Kamer. Bij ernstige inbreuken door rechtspersonen of natuurlijke personen informeert de Stichting Natuurwet de bevoegde handhavingsautoriteiten met het verzoek op te treden.

Waar nodig procedeert de Stichting Natuurwet tegen incorrecte omzetting van internationale verdragen en Europese richtlijnen, verordeningen en besluiten in de nationale wetgeving en tegen inbreuken op het soortenbeschermingsrecht door overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen.